I. INFORMACJE O FIRMIE

Strona i sklep internetowy działające pod nazwą Pomimo Wszystko prowadzone są przez: Fundacja „Pomimo Wszystko”, ul. Mieszka I 7D, 86-300 Grudziądz, KRS: 0000638811, NIP: 8762465345, REGON: 365487700.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis https://pomimowszystko.org prowadzi sprzedaż towarów i usług oraz umożliwia wpłatę darowizn za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).

2. Towary, usługi oraz darowizny przyjmowane są w walucie polskich złotych (PLN)

3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, możliwy jest także kontakt poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt, natomiast realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

4. Ceny towarów i usług widoczne na stronie internetowej są cenami brutto.

5. Wysyłka na terenie Polski dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

6. Koszty przesyłki na terenie Polski wynosi 20 zł brutto.

7. Aby skorzystać z wysyłki za granicę, należy wcześniej zapytać o dostępność poprzez formularz kontaktowy.

8. Podane na stronie ceny towarów obowiązują do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

9. Sprzedający ma prawo dokonać zmian cen towarów objętych ofertą, wprowadzić nowe produkty do oferty, przeprowadzać akcje promocyjne oraz je odwoływać.

10. W przypadku niedostępności towaru, na który zostało złożone zamówienie, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Kupującego, a w razie dokonanej wcześniej wpłaty zwrócić mu całą otrzymaną kwotę, chyba że strony postanowią inaczej.

11. W czasie promocji i wyprzedaży, zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpływów potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać wypełniając dostępny na stronie formularz zamówienia.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych.

3. W przypadku podania błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych informacji, braku dokonania przelewu do 3 dni roboczych od momentu dokonania zakupu towaru lub przelania błędnej kwoty, nieodebrania przesyłki, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.

4. Moment złożenia zamówienia stanowi o zawarciu umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Zamówienie należy opłacić korzystając z płatności elektronicznych obsługiwanych przez system PayLane (obsługiwany przez PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278), system Przelewy24 (obsługiwany przez: DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, KRS: 0000306513) lub osobiście.

6. Potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży stanowi wystawiony przez Sprzedającego dowód zakupu lub na żądanie Kupującego faktura. W przypadku chęci otrzymania faktury należy w formularzu zamówienia podać dane do faktury w polu „Uwagi do zamówienia” lub poinformować mailowo Sprzedającego w ciągu 7 dni od dokonania zamówienia.

7. Dokonanie przez Kupującego zakupu w sklepie internetowym potwierdzane jest przez Sprzedającego w drodze mailowej. Jeżeli do 2 dni roboczych potwierdzenie nie dotrze do Kupującego, należy skontaktować się z firmą w drodze mailowej lub telefonicznej.

8. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa lub zostanie opóźniona w czasie, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego.

9. W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się na cykliczną wpłatę darowizny, Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku karty.

10. Częstotliwość obciążania rachunku karty, o którym jest mowa w pkt. 8, wybierana jest przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

11. Umowa cyklicznej darowizny zawierana jest na czas nieoznaczony i każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Aby tego dokonać wystarczy skorzystać z danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

IV. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Klient, który jest konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.

2. Towar powinien zostać wysłany w nienaruszonym stanie za pomocą Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej na adres znajdujący się w pkt. I.

3. Koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa klient.

4. Pieniądze zostaną zwrócone tą samą metodą, którą Klient opłacał zamówienie, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

V. REKLAMACJE

1. W przypadku gdy klient uzna produkt za wadliwy, może zgłosić jego reklamację za pomocą danych kontaktowych w dziale Kontakt.

2. Koszt wysłania wadliwego towaru do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni roboczych.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane klientów sklepu internetowego chroni Polityka Prywatności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku (Dz.U. nr 22 poz.271).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Regulamin z dnia: 28.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017
Wersja: 1.2